Deklaracja dostępności

Wstęp:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://szkola.michalowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-11-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-21

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
  • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Informacje dodatkowe – strona posiada:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

  • podwyższony kontrast
  • możliwość powiększenia liter
  • podświetlane linki
  • mapa strony
  • skala szarości
  • jasne tło

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji: 28-11-2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt i informacje zwrotne:

Kontakt w sprawie dostępności:
e-mail: kontakt@szkola.michalowice.pl
telefon: 513 458 403
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wniosków – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ulica Szkolna 15, 05-816 Michałowice

Do budynku szkoły podstawowej prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Szkolnej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto do budynku szkoły prowadzi także wejście od ulicy Raszyńskiej. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. W szkole znajduje się monitoring obejmujący m.in. wejścia.

W budynku na parterze i piętrach znajdują się korytarze. Na jego końcach znajduje się klatka schodowa.

Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

Tylko w budynku, blok A nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content