Standardy Szkoły podstawowej w programie SUS

Rzecznik SUS
p. Małgorzata Jaworska

  1. Nasza szkoła ma patrona
  2. Biblioteka szkolna jest animatorem życia kulturalnego w szkole
  3. Uczniowie naszej szkoły są: kulturalni, życzliwi i tolerancyjni

Centrum Edukacji Obywatelskiej, we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności utworzyło Klub “Szkół Uczących Się (Klub SUS)” – ogólnopolską sieć szkół, które zamierzają wspólnie określić , co to znaczy “dobra szkoła” i wspierać się wzajemnie w podnoszeniu jakości swojej pracy.

Podstawą działania szkół należących do klubu SUS są:

  • współpraca w zespołach nauczycielskich;
  • określenie celów edukacyjnych i wychowawczych w sposób pozwalający na kontrolę stopnia ich realizacji;
  • rzetelne monitorowanie efektów swojej pracy;
  • refleksja nad stosowaną praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną;
  • tworzenie społeczności szkolnej opartej na współpracy nauczycieli, rodziców i uczniów;
  • współpraca pomiędzy uczestnikami Klubu oraz otwarta dyskusja nad napotkanymi problemami.

Mamy nadzieję, że dzięki temu uczestnictwu Nasza Szkoła będzie mogła w większym stopniu sprostać edukacyjnym potrzebom uczniów, służyć rozwojowi społeczności lokalnych i podjąć wyzwania współczesnego świata.

Program “Szkoła Ucząca Się” ma pomóc w wypracowaniu i promocji potrzebnych nauczycielom wzorców udoskonalania pracy. W modelu proponowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
to grono pedagogiczne określa najważniejsze, stojące przed nim zadania, wskazuje mocne i słabe strony swojej pracy oraz zastanawia się, jakie działania należy podjąć, aby szkoła stała się lepsza.
Do udziału w dyskusji i realizacji pomysłów, nauczyciele włączają rodziców i o ile to możliwe – uczniów.

W momencie przystąpienia do programu szkoła staje się członkiem Klubu Szkół Uczących Się.
W ramach Klubu SUS nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w warsztatach szkoleniowych i podejmują działania na rzecz poprawy jakości pracy szkoły zgodnie z wybranymi przez siebie standardami. Działania te obejmują: spotkania rady pedagogicznej związane z realizacją programu SUS, przeprowadzenie badania jakości pracy szkoły, wybór standardów własnej pracy, powołanie grup zadaniowych, opracowanie sposobów realizacji standardów oraz jej monitorowanie. Współpracujemy też w wymienionych działaniach z nauczycielami z innych szkół.

Po przeprowadzeniu opisowych działań szkoła może podjąć decyzję o zaproszeniu do siebie przedstawionego wcześniej panelu. Tytuł “Szkoły Uczącej Się” jest przyznawany na okres trzech lat przez Radę Ekspertów Programu SUS na podstawie opinii i rekomendacji uczestników tego spotkania.

Nadanie tytułu tytuł Szkoły Uczącej Się

22 października 2008 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II oraz Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego w Michałowicach
otrzymały tytuł Szkoły Uczącej Się.


Od samego rana goście z CEO brali udział w: ośmiu lekcjach pokazowych, zwiedzali szkołę, rozmawiali z uczniami, rodzicami i nauczycielami, starali się poznać klimat panujący w szkole w Michałowicach. Jej mocne i trochę słabsze strony.
O godzinie 15.00 paneliści spotkali się w hali sportowej z przedstawicielami uczniów, nauczycieli, rodziców, ale także władz samorządowych (wójt, dwóch radnych, w tym wiceprzewodniczący Rady Gminy Michałowice), by podsumować efekty kilkuletniej pracy szkół. Uroczystość rozpoczęły występy taneczne zespołu „Squad”.

Zespół Szkół w Michałowicach – w ramach SUS realizował trzy standardy. Jak podkreśliła moderator pani Janina Stojak nie były to jednorazowe akcje, ale systematyczne, zaplanowane działania z jasno określonymi kryteriami sukcesu.

Standard I: Nasza szkoła ma patrona i tworzy tradycje wokół jego osoby
Ten cel był realizowany tylko w Szkole Podstawowej.
Prezentację przedstawiły panie: M.Jaworska i J.Matysiak.
Jako motto tych działań wybrany został cytat Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Dzień Patrona, Konkurs wiedzy o Janie Pawle II na stałe wpisały się w tradycje Szkoły Podstawowej.

Standard II: Uczniowie naszej szkoły są kulturalni, życzliwi i tolerancyjni
Ten cel realizowany był w obu szkołach.
Prezentację przestawiły panie E. Pius i M.Mikunda. W różnorodny sposób przekazywano te wartości. Organizowane były m.in. konkursy recytatorskie, poetyckie, konkurs na najsympatyczniejszą klasę i Dzień Życzliwości. Uczniowie brali udział w konkursie plastycznym pt. „Wulgaryzmom stop”. Prace konkursowe ozdabiały halę sportową 22 października 2008r.

Standard III: Uczniowie naszej szkoły osiągają wysokie wyniki w nauce

Cel ten dotyczył tylko Gimnazjum, a omówiła go pani B. Staniaszek. Michałowice mają się czym pochwalić: Wyniki egzaminu zewnętrznego utrzymują się na bardzo wysokim poziomie od 4 lat. Średnia michałowickiego gimnazjum w roku szkolnym 2007/08 wyniosła 69,70 punktu, czyli więcej niż w Warszawie i najwięcej w Gminie Michałowice, a 40% uczniów osiągnęło wynik powyżej 80 punktów.

Moderator pani Janina Stojak podkreśliła, że rzadko zdarza się, by szkoła miała tak dobrze wyposażone pracownie, halę sportową, nowoczesne boiska i sztuczne lodowisko. Zwróciła uwagę na dobrą współpracę samorządu lokalnego, parafii, szkoły i rodziców. Pierwszy raz spotkała się z tym, aby w spotkaniu SUS brał udział sam Wójt Gminy.
Po wysłuchaniu referatów, dyskusjach, odpowiedziach na łatwiejsze i trudne pytania komisja udała się na naradę.
Decyzję ogłosiła pani Janina Stojak:
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II i Gimnazjum im. ks. Józefa Poniatowskiego otrzymują prestiżowe tytuły „Szkoły uczącej się” – SUS.
Jako 124 i 125 szkoła w Polsce należeć będą do elity szkół.

Strona internetowa Centrum Edukacji Obywatelskiej

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content