Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

W roku szkolnym 2011/2012 wszystkie szkoły podstawowe w gminie Michałowice przystąpiły do projektu unijnego „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” .
Głównym celem projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu nauczania. Zajęcia te przeznaczone są dla uczniów szczególnie uzdolnionych – aby mogli swoje zainteresowania i talenty rozwijać oraz dla uczniów mających trudności w opanowywaniu umiejętności – aby łatwiej mogli je pokonać.
W ramach projektu szkoły otrzymały także wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, co znacznie podniesie atrakcyjność zajęć i wzbogaci bazę placówek. W szkole w Michałowicach na ten cel przeznaczono ok. 30 000 tyś. złotych.
W ramach projektu sfinansowane zostały w szkołach zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Przedstawiamy Państwu jak realizowany był projekt unijny „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego” w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

Wykaz zajęć:
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, także zagrożonych ryzykiem dysleksji
• zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – język angielski
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – nauki matematyczno – przyrodnicze
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – plastycznie
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – teatralnie Informacje o prowadzonych zajęciach

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 150 godz.
Prowadzący: Anna Kaczorowska
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
usprawnienie aparatu artykulacyjnego,
• usunięcie wadliwej artykulacji głosek,
• wypracowanie nawyku prawidłowego żucia, połykania i oddychania,
• prawidłowa realizacja głosek w mowie spontanicznej,
• wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej,
• usprawnianie techniki czytania i pisania.

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – 90 godz.
Prowadzący: Jolanta Matysiak
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
• kształcenie umiejętności matematycznych, logicznego myślenia,
• wprowadzenie i utrwalenie reguł matematycznych,
• kształcenie pamięci i koncentracji uwagi,
• umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce,
• wzmocnienie poczucia własnej wartości,
• zminimalizowanie trudności w nauce matematyki.

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także związanych z ryzykiem dysleksji – 120 godz.
Prowadzące: Anna Matejuk, Małgorzata Jaworska
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
• zapobieganie niepowodzeniom szkolnym,
• usprawnianie i korygowanie opóźnień i zaburzeń rozwojowych funkcji percepcyjno – motorycznych,
• kształtowanie szczęśliwego, aktywnego dziecka chcącego osiągnąć dobre
wyniki w nauce.

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy – 180 godz. Prowadzący: Jolanta Kołpaczyńska – Koza
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
• zachęcanie do sportowego stylu życia,
• kształtowanie prawidłowej postawy ciała,
• utrwalanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy podczas ćwiczeń,
• wzmacnianie osłabionych partii mięśniowych,
• rozciąganie mięśni przykurczonych,
• utrwalanie nawyku prawidłowego oddychania.

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej – 90 godz.
Prowadzący: Joanna Łukasik
Cele programy realizowanego podczas zajęć:
• nauka rozpoznawania i wyrażania emocji,
• stworzenia możliwości odreagowania napięć i wyzwalania emocji,
• rozwijanie zdolności akceptacji siebie i innych oraz empatii,
• poznawanie swoich mocnych stron,
• nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów,
• poznanie ról męskich i kobiecych (równość międzypłciowa).

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – język angielski – 90 godz.
Prowadzący: Agnieszka Grajewska
Celem programu realizowanego podczas zajęć:
• rozwój kompetencji komunikacyjnej i językowej,
• poszerzanie wiedzy uczniów, uaktywnianiu potencjału intelektualnego i twórczego dzieci.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych – nauki matematyczno – przyrodnicze – 90 godz.
Prowadzący: Aleksandra Grabowska
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
• zaciekawienie światem przyrody poprzez obserwacje, pomiary i doświadczenia,
• kształtowanie umiejętności stawiania hipotez na temat zjawisk i procesów zachodzących w przyrodzie i ich weryfikacja,
• wykorzystywanie wiedzy przyrodniczo-matematycznej w praktyce.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych plastycznie – 90 godz.
Prowadzące: Alina Pachura, Małgorzata Skrzędziejewska- Cendrowska
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
• rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia,
• pobudzanie aktywności i kreatywności dziecka,
• poznanie różnych technik plastycznych.

Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych teatralnie – 90 godz. Prowadzący: Małgorzata Jaworska
Cele programu realizowanego podczas zajęć:
•rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci,
•rozbudzanie zainteresowań uczniów teatrem,
•umiejętność wykonywania kukiełek, strojów dekoracyjnych oraz rekwizytów do przygotowywanych przedstawień,
•kształtowanie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, umiejętność wyrażania stanów emocjonalnych za pomocą gestów, mimiki oraz odczytywanie ich.

Wielu uczniów klas I – III uczestniczyło w kilku typach zajęć, w trakcie których m.in. przygotowywano przedstawienia teatralne, ćwiczono przed konkursem piosenki anglojęzycznej. Dzieci w ramach zajęć unijnych brały także udział w zajęciach terenowych, wycieczkach, wykonywały okolicznościowe gazetki oraz doskonaliły wiele umiejętności.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content