VI SZKOLNY KONKURS „MAM TALENT” 2022 – online

REGULAMIN

Organizatorzy konkursu:

Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach

Koordynatorki:

Dla klas 0-III SP: p. Anna Matejuk

Dla klas IV-VIII SP: p. Alina Stencka

Cele konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów

 • Umożliwienie prezentacji swoich pasji

 • Popularyzacja działań artystycznych w szkole

 • Promocja ciekawych form spędzania czasu wolnego

 • Promowanie młodych talentów

 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Postanowienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas 0–VIII szkoły podstawowej, którzy chcą zaprezentować na forum szkoły swoje zainteresowania, pasje, hobby, osiągnięcia, umiejętności i talenty.

 2. Do udziału zaproszeni są zarówno wykonawcy indywidualni, jak i grupy prezentujące swój talent.

 3. Prezentacja może mieć formę sceniczną, muzyczną lub artystyczną:

śpiew,

gra na dowolnym instrumencie,

taniec,

pokaz umiejętności gawędziarskich lub aktorskich,

recytacja,

występy sportowo-akrobatyczne,

iluzja,

– inne talenty.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs w tym roku ma formę zdalną – należy zaprezentować swój talent poprzez nagranie filmu wideo. Cały występ ma trwać do 3 minut. Dopuszcza się dłuższe prezentacje w przypadku grup 3 osobowych (do 5 minut).
 2. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
 3. Podczas występu uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie.

Terminy:

Uczestnik przesyła swoje nagranie konkursowe w formie filmu wideo wyłącznie na adres e-mailowy: MamTalent@spmichalowice.pl do dnia 27 maja 2022 r. wraz z wypełnioną i podpisaną przez rodziców/prawnych opiekunów KARTĄ ZGŁOSZENIA DO KONKURSU.

Zasady oceniania i nagradzania:

  1. Talenty uczestników oceniać będzie jury złożone z nauczycieli.
  2. W zależności od ilości i rodzaju zgłoszeń jury może ustalić kategorie występów.

  3. Po zakończeniu występów jury przyznaje nagrodę Grand Prix dla szczególnie wyróżniającego się uczestnika jak również w każdej kategorii I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

  4. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów oraz nagród odbędzie się na zakończenie roku szkolnego.
  5. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, zaś wyróżnione osoby również statuetki lub skromne nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu.

 2. Wszystkie występy dzieci mogą być udostępnione na potrzeby promocyjne szkoły.

 3. Decyzja Komisji Konkursowej typującej finalistów jest ostateczna.

 4. Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach.

PONIŻEJ (str. 3 regulaminu) znajduje się karta zgłoszeniowa do konkursu, którą należy wypełnić i podpisać przez rodziców/prawnych opiekunów, a następnie przesłać jako załącznik razem z nagraniem wideo wyłącznie na adres: MamTalent@spmichalowice.pl do dnia 27 maja 2022 r.

Karta zgłoszenia

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem dziecka w konkursie jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach, z siedzibą przy ul. Szkolnej 15, 05-816 Michałowice. Dane przetwarzane są w celu udziału dziecka w konkursie. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo dostępu do ich treści oraz możliwość ich poprawiania. Dane nie będą ujawniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie ich może uniemożliwić udział dziecka w konkursie.

Login

Welcome! Login in to your account

Pamiętaj mnie Lost your password?

Lost Password

Skip to content